XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej - Relacja z obrad

19-07-2018, 09:57

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej - 25 lipca 2018 r. sala posiedzeń Rady Miejskiej, Pl. Kościuszki 22. Początek obrad – godz. 12.00
Po stwierdzeniu quorum (20 radnych) Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt porządku obrad:
1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI-ej i XLVII-ej Sesji Rady.
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
6. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łęczna,
b) ustalenia na terenie Gminy Łęczna maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
c) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Łęcznej,
d) przystąpienia Gminy Łęczna do wspólnej realizacji projektu pn. „Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru Województwa Lubelskiego” w ramach partnerstwa z Fundacją Polskiej Akademii Nauk oraz samorządami lokalnymi,
e) w sprawie założenia Łęczyńskiej Spółdzielni Socjalnej „Pod dobrym adresem”,
f) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2026,
g) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna na 2018 rok,
h) udzielenia pożyczki dla Centrum Kultury w Łęcznej.
7. Wolne wnioski.
8. Sprawy organizacyjne.
9. Zakończenie obrad.

Do przedstawionego projektu nie wniesiono uwag. Radni jednogłośnie przyjęli protokoły z XLVI i XLVII Sesji Rady. Następnie Burmistrz przedstawił  sprawozdanie z pracy między sesjami (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej relacji). Burmistrz odpowiadał na pytania radnych dotyczące sprawozdania.

W kolejnym punkcie porządku obrad przystąpiono do rozpatrywania uchwał.
  • uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łęczna przyjęto większością głosów (13 głosów za, 6 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu)
  •  uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Gminy Łęczna maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przyjęto jednogłośnie
  • uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Łęcznej. Radny M.Fijałkowski zaproponował obniżenie wynagrodzenia Burmistrza o ponad 2100 zł. Propozycja nie znalazła poparcia. Radni przyjęli uchwałę obniżającą wynagrodzenia (zgodnie z wymogami zmienionego rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych)o ponad 1000 zł. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw była 1 osoba, 7 radnych wstrzymało się od głosu
uchwały w sprawie:
  • przystąpienia Gminy Łęczna do wspólnej realizacji projektu pn. „Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru Województwa Lubelskiego” w ramach partnerstwa z Fundacją Polskiej Akademii Nauk oraz samorządami lokalnymi,
  • w sprawie założenia Łęczyńskiej Spółdzielni Socjalnej „Pod dobrym adresem”,
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2026,
przyjęte zostały jednogłośnie (20 radnych było za),

  • uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna na 2018 rok poparło 15 radnych, 3 radnych było przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu,
  • uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki dla Centrum Kultury w Łęcznej przyjęto jednogłośnie.
Wolne wnioski i sprawy organizacyjne zakończyły XLVIII sesję Rady Miejskiej.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza