Opłata "śmieciowa" - przypomnienie

19-06-2018, 12:58

Burmistrz Łęcznej przypomina
o terminie płatności raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał 2018 roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie w kwocie
równiej sumie opłat za trzy miesiące kwartału kalendarzowego*
- dotyczy kwoty wynikającej ze złożonej przez podatnika deklaracji
lub wydanej przez organ podatkowy decyzji określającej wysokość tej opłaty.

Opłata jest płatna bez wezwania
do 25 czerwca 2018 roku**

Opłatę należy uiścić poprzez wpłatę na rachunek bankowy:
37 1020 3147 0000 8902 0091 7245

* w terminie do 25-go dnia każdego ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego, obejmującego miesiące, których dotyczy obowiązek wnoszenia opłaty)
** do wpłat uiszczonych po terminie naliczone zostaną odsetki za zwłokę.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza