XLIV Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej w dniu 27 lutego 2018 - relacja

22-02-2018, 10:48

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej - 27 lutego 2018 r.  sala posiedzeń Rady Miejskiej, Pl. Kościuszki 22.
Początek obrad – godz. 15:00

Po stwierdzeniu quorum (obecnych 20 radnych) Przewodnicząca Rady przedstawiła przewidywany porządek obrad:
1.    Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady.
4.    Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami.
5.    Interpelacje, zapytania i wnioski.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie: 
a)    określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci, które do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym kończą 6 lat,  w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego,
b)    zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie „Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli” w jednostkę budżetową,
c)    zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych PGKiM sp. z o.o. w Łęcznej na lata 2018 – 2021,
d)    przystąpienia Gminy Łęczna do wspólnej realizacji z Powiatem Łęczyńskim projektu polegającego na utworzeniu spółdzielni socjalnej.
7.    Wolne wnioski.
8.    Sprawy organizacyjne.
9.    Zakończenie obrad.
Do przedstawionego projektu obrad nie wniesiono uwag. Następnie radni  przyjęli jednogłośnie  protokół z XLIII Sesji Rady (20 radnych za). Następnie Burmistrz przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej relacji). Pytania radnych dotyczyły spotkania w Starostwie Powiatowym w Łęcznej w sprawie włączenia Gminy Łęczna i Gminy Milejów do obszaru ochronnego przed afrykańskim pomorem świń. Na pytanie dotyczące ewentualnego udziału Gminy Łęczna w programie Maluch dotyczącego opieki żłobkowej Burmistrz poinformował, że Gmina Łęczna dofinansowuje pobyt każdego dziecka w żłobkach, a w funkcjonujących w Łęcznej żłobkach są wolne miejsca. Burmistrz został również zapytany o kwestię dalszego utrzymywania placówki oświatowej w Ciechankach Łęczyńskich. W odpowiedzi Burmistrz stwierdził, że placówkę tą prowadzi stowarzyszenie i decyzję powinny podjąć władze stowarzyszenia.

W kolejnym punkcie przystąpiono do rozpatrywania projektów uchwał. Uchwały w sprawie: 
  • określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci, które do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym kończą 6 lat,  w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego,
  •  zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie „Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli” w jednostkę budżetową,
  •  zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych PGKiM sp. z o.o. w Łęcznej na lata 2018 – 2021,
  • przystąpienia Gminy Łęczna do wspólnej realizacji z Powiatem Łęczyńskim projektu polegającego na utworzeniu spółdzielni socjalnej.
zostały przyjęte jednogłośnie. Za głosowało 21 radnych.

Wolne wnioski i sprawy organizacyjne zakończyły XLIV Sesję Rady Miejskiej.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza