Uwaga nauczyciele – konkurs „Szkoła wolna od używek”

22-02-2018, 08:57

Główny Inspektor Sanitarny w pierwszej połowie 2018 roku zamierza przeprowadzić II edycję konkursu „Szkoła wolna od używek”.
Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych, które zrealizowały bądź zrealizują przed przesłaniem pracy konkursowej program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość”.
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i opisaniu projektu edukacyjnego dotyczącego wymienionej tematyki oraz przesłaniu efektów swojej pracy do właściwych terenowo dla poszczególnych placówek oświatowych powiatowych stacji sanitarno   – epidemiologicznych. Termin nadsyłania prac do powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych upływa dnia 16 kwietnia 2018 r.
Prace konkursowe będą oceniane na 3 poziomach: powiatowym, wojewódzkim  i krajowym. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny powołuje jury na poziomie powiatowym, które ocenia prace konkursowe. W terminie do dnia 7 maja 2018 r. jury na poziomie powiatowym przesyła do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  w Lublinie 1 pracę, która została najlepiej oceniona.
Wojewódzkie Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne przeprowadzają ocenę prac konkursowych na poziomie wojewódzkim. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie powołuje jury na poziomie wojewódzkim do oceny prac konkursowych.
W terminie do 21 maja 2018 roku jury z poziomu wojewódzkiego przesyła 1 pracę, która została oceniona najlepiej.
Główny Inspektor Sanitarny w terminie do dnia 21 maja 2018 r. powoła komisję konkursową na poziomie krajowym która do dnia 4 czerwca wyłoni 3 laureatów. Prezentacja prac konkursowych laureatów, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas  uroczystego finału konkursu w dniu 15 czerwca 2018 r. w Warszawie.
Informacja o  miejscu i godzinie uroczystej  Gali  Finałowej konkursu zostanie przekazana laureatom w terminie do dnia 10 czerwca 2018 r.
Informacje o konkursie oraz wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się również na stronie internetowej konkursu –www.szkolawolnaoduzywek.pl

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza