Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę

24-10-2017, 14:44

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353),

zawiadamiam,

że w dniu 20 października 2017 r., została wydana decyzja nr 31/17, znak: IF-I.7840.3.12.2017.BT,
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującego budowę kładki dla pieszych nad drogą wojewódzką nr 820,

na działkach o numerach ewidencyjnych: 1898, 1794, 2160 w obrębie ewidencyjnym Łęczna 061003_4.0001,
w jednostce ewidencyjnej Łęczna 061003_4.

Zgodnie z przepisami, z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy,
można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
przy ul. Lubomelskiej 1-3, II piętro, pokój nr  13, telefon: (81) 74-24-245, w godzinach pracy Urzędu

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza