XXXIX-a Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej - 25 października 2017 r

19-10-2017, 10:13

XXXIX-a Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej w dniu 25 października 2017 r. w sali posiedzeń Rady Miejskiej, Pl. Kościuszki 22.

Początek obrad – godz. 14:00

Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII-ej Sesji Rady.
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby zobowiązane do ich złożenia.
6. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 przez szkoły i przedszkola prowadzone przez Gminę Łęczna.
7. Interpelacje, zapytania i wnioski.

8. Podjęcie uchwały w sprawie
a) rozpatrzenia wniosku Sołectwa Podzamcze o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018,
b) rozpatrzenia wniosku Sołectwa Witaniów o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018,
c) przystąpienia Gminy Łęczna do realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej – II etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
d) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczna,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
f) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2027,
g) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna na 2017 rok.

9. Wolne wnioski.
10. Sprawy organizacyjne.
11. Zakończenie obrad.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza