Obywatelski głos o budżecie

31-07-2017, 07:21

Budżet partycypacyjny, zwany też obywatelskim, umożliwia mieszkańcom decydowanie o przeznaczeniu części miejskich pieniędzy. Składając propozycje do budżetu, stają się zaangażowani i współodpowiedzialni za rozwój swojego osiedla. Ta forma decydowania o lokalnych inwestycjach jest ważna także dla miasta, gdyż propozycje mieszkańców dotyczą zazwyczaj ich najważniejszych potrzeb.

W ramach budżetu partycypacyjnego mogą być proponowane projekty wynikające z zadań własnych gminy, służące poprawie warunków życia mieszkańców, możliwe do pełnego zrealizowania w danym roku budżetowym i realizowane na nieruchomościach będących własnością gminy Łęczna.

Każdemu z osiedli miasta została przypisana dopo dyspozycji określona kwota: Bobrowniki - 60 tys. zł, Niepodległości - 60 tys. zł, Samsonowicza - 60 tys. zł, Stare Miasto - 25 tys. zł, Słoneczne - 15 tys. zł, Kol. Trębaczów - 12 tys. zł

Istnieje możliwość łączenia środków przeznaczonych dla poszczególnych osiedli. Warunkiem niezbędnym jest podpisanie w tej sprawie porozumienia przez właściwe zarządy osiedli.Informacje o działaniach podjętych w związku z realizacją procedury budżetu partycypacyjnego burmistrz Łęcznej publikuje na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęcznej.

Tak zgłasza się projekty:
Propozycję projektu do zrealizowania w ramach budżetu partycypacyjnego może zgłosić minimum 5 mieszkańców danego osiedla.
Propozycję składa się na formularzu zgłoszenia projektu do Biura Rady Miejskiej (pl. Kościuszki 22) lub drogą elektroniczną w formie skanu poprawnie wypełnionego formularza na adres: budzet-obywatelski@um.leczna.pl
■    Projekt może dotyczyć wyłącznie osiedla, na którym zamieszkuje zgłaszająca grupa mieszkańców.
■    Koszt zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty środków przeznaczonych na dane osiedle.
■    Wypełniony formularz projektu składa się w terminie do 21 sierpnia 2017 r. Decyduje data wpływu dokumentu.
■    Formularz zgłoszenia projektu jest dostępny na stronie www.leczna.pl oraz w Biurze Rady Miejskiej, a także kancelarii Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
■    Zgłoszone projekty podlegają weryfikacji przez zarządy osiedli (we współpracy z właściwymi referatami Urzędu Miejskiego), co do zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodności z prawem, możliwości realizacji, terminowości, kosztów generowanych w kolejnych latach oraz gospodarności.
■    Wyboru projektów do realizacji dokonują rady osiedli (w przypadku osiedli Słoneczne i Kol. Trębaczów Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla) w możliwe pełnym składzie.
■    Burmistrz Łęcznej ujmuje wybrane projekty w projekcie budżetu gminy.
■    Formularze wniosków do budżetu obywatelskiego można pobrać w Urzędzie Miejskim w Łęcznej (kancelaria) a także u przewodniczących Rad Osiedli.

Harmonogram:
I    etap - Składanie projektów w Biurze Rady Miejskiej w Łęcznej, do 21 sierpnia 2017 r.
II    etap - Weryfikacja zgodności projektów z założeniami budżetu partycypacyjnego, sierpień 2017 r.
III    etap - głosowanie rady osiedla (w przypadku osiedli Słoneczne i Kol. Trębaczów Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla) nad złożonymi projektami.
IV    Etap - przekazanie burmistrzowi do 20 września wybranych do realizacji projektów budżetu partycypacyjnego na rok 2018.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza