XXXVI-a Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej - 21 czerwca 2017 r. - Zapraszamy na relację na żywo

08-06-2017, 14:03

XXXVI-a Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej w dniu 21 czerwca 2017 r. w sali posiedzeń Rady Miejskiej, Pl. Kościuszki 22.

Początek obrad – godz. 14:00

Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV-ej Sesji Rady.
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
6. Absolutorium dla Burmistrza Łęcznej za 2016 rok: 
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego  Gminy  Łęczna za 2016 rok,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie  o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
c) informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łęczna, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku,
d) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok, informacji o stanie mienia komunalnego wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Łęcznej z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,
e) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Łęcznej z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,
f) dyskusja,
g) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Łęcznej z wykonania budżetu Gminy Łęczna za 2016 rok,
h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łęcznej z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:  
a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyńskiemu,
b) połączenia jednostek budżetowych Gminy Łęczna – Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łęcznej, (autopoprawka zgłoszona przez Skarbnika Gminy Łęczna)
b) Wprowadzenie zmian w budżecie gminy Łęczna na 2017 rok. (autopoprawka zgłoszona przez Skarbnika Gminy Łęczna.  Zastąpił wcześniejszy punkt pod pozycją b)
c) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia wymiaru godzin pedagoga, psychologa i logopedy
d) pozbawienia kategorii dróg gminnych.
8. Wolne wnioski.
9. Sprawy organizacyjne.
10. Zakończenie obrad

Po stwierdzeniu quorum (obecnych 21 radnych) Przewodnicząca Rady przedstawiła przewidywany porządek obrad wraz z autopoprawkami. Następnie radni  przyjęli jednogłośnie protokoły z XXXV Sesji Rady (21 radnych za).

Następnie Burmistrz Łęcznej oraz Starosta Łęczyński wręczył nagrody reprezentantom najlepszych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w tegorocznym Biegu Kasztelańskim.
W kolejnym punkcie Burmistrz przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej relacji).
Pytania do Burmistrza dotyczyły między innymi cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji przez p. Dariusza Pożaroszczyka oraz spotkania z mieszkańcami z ulicy Polnej. Burmistrz odpowiadał także na pytania dotyczące Górnika Łęczna oraz bezdomnych kotów. Pojawiły się także pytania spoza sprawozdania dotyczące spółki Wirtualne Powiaty, a także kolejnych zmian w gospodarce śmieciowej.

Następnie przystąpiono do rozpatrywania projektów uchwał.

Rozpatrywanie sprawy udzielania absolutorium dla Burmistrza Łęcznej rozpoczęto od przedstawienia przez Skarbnika Miasta sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego  Gminy  Łęczna za 2016 rok oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. Opinia RIO o sprawozdaniu jest pozytywna. Następnie Pani Skarbnik omówiła informację o stanie mienia Gminy Łęczna, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 rok.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Elżbieta Korszla przedstawiła opinię w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok. Opinia Komisji jest pozytywna i Komisja złożyła wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Łęcznej z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie pozytywnie zaopiniowała ten wniosek Komisji Rewizyjnej.

Po dyskusji dotyczącej realizacji budżetu 2016 roku przystąpiono do głosowań. 17 radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Łęcznej z wykonania budżetu Gminy Łęczna za 2016 rok, 0 radnych było przeciwnych, a 4 radnych wstrzymało się od głosu.
Za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łęcznej z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok również głosowało 17 radnych, 0 było przeciwnych, a 4 osoby wstrzymały się od głosu.

W kolejnych punktach radni jednogłośnie zagłosowali za podjęciem uchwał w sprawach: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyńskiemu, Wprowadzenie zmian w budżecie gminy Łęczna na 2017 rok,zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia wymiaru godzin pedagoga, psychologa i logopedy, pozbawienia kategorii dróg gminnych.

Punkty  "Wolne wnioski" i "Sprawy organizacyjne" zakończyły obrady sesji Rady Miejskiej.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza