27 lutego XXVIII sesja Rady Miejskiej w Łęcznej

21-02-2013, 09:15


XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej odbędzie się 27 lutego 2012 r. w sali posiedzeń Rady Miejskiej przy Pl. Kościuszki 22.
Początek obrad – godz. 12.00.

Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII-ej Sesji Rady.
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.
5. Interpelacje, zapytania, wnioski.

6. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) uchwalenia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łęczna",
b) określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Łęczna
c) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczna,
d) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczna,
e) podziału Gminy Łęczna na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych,
f) przystąpienia Gminy Łęczna do programu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VIII, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion”,
g) rozpatrzenia skarg,
h) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Łęcznej na 2013 rok,
i) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2021,
j) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczna na 2013 rok.
7. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.

8. Wolne wnioski.
9. Sprawy organizacyjne.
10. Zakończenie obrad.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza